Home > Football > News > Sergio Aguero celebrates his 31st birthday with a BBC drama theme